دیس سینکرونی قلب
۱۲ مارچ ۲۰۲۴
مترجم: دکتور اسحاق جواد ( ایکوکاردیولوجست)
بصورت نورمال از نظر زمانی یک نظم خاصی بین فعالیت برقی و فعالیت میخانیکی اذین ها و بطین ها، دو بطین قلب و دیوار های هر بطین حاکم است، اما گاهی به دلایل مختلف از نظر زمانی بین فعالیت برقی عضله قلبی و فعالیت میخانیکی آن تغییراتی بوجود می آید که در فرآیند آن یا اذین ها با بطین های قلبی هماهنگ نیست، یا دو بطین قلب در میان خود شان از نظر زمانی هماهنگ تقلص نمی کند و یا هم دیوار های بطین چپ تقلص همزمان نداشته و وقتی یک دیوار در مرحله سیستول تقلص می کند دیوار مقابل آن به جای اینکه هماهنگ با او تقلص کند و یک قدرت کافی را برای بیرون راندن خون از بطین چپ ایجاد نماید دیرتر تقلص کرده که در نتیجه آن از یکطرف موثریت تقلص دیوار مقابل خود را خنثی می کند و از جهت دیگر فشاری که از دیوار مقابل در هنگام استراحت بر رویش وارد می شود در دراز مدت سبب ریمودلینگ قلب شده که پیامد های ناگواری روی قلب به جا خواهد گذاشت
.دیس سینکرونی قلب با این امراض قلبی مرتبط است
⁠بلاک های شاخه چپ قلب
⁠ ⁠بلاک های اذینی بطینی
⁠فبروز عضله قلبی
⁠ ⁠کاردیومیوپتی نوع هایپرتروفیک
⁠فرط فشار ریوی
⁠انومالی های ولادی قلب
⁠بطین راست اریتموجنیک
⁠کاردیومیوپتی ها
در صورتیکه دیس سینکرونی قلب تداوی نشود اختلاطات ذیل را بوجود آورده می تواند:
⁠وخیم تر شدن عدم کفایه قلبی
⁠ریگورجتشن دسام مایترل
⁠توقف قلبی
⁠و حتی می تواند سبب مرگ مریض شودانواع دیس سینکرونی قلب
نظر به اینکه دیس سینکرونی نوع برقی و نوع میخانیکی در کدام قسمت قلب اتفاق افتاده است آنرا به سه نوع تقسیم می کنند
⁠دیس سینکرونی اذینی بطینی
⁠تاخیر غیر نورمال میان تقلص اذین و بطین
⁠کاهش پر شدن بطین از خون به دلیل کاهش زمان پر شدن و تقلص قبل از وقت اذین قلب
⁠بی کفایتی دسام مایترل و ریگورجتشن موخر دیاستولیک
⁠دیس سینکرونی بین بطین های قلب
⁠در میان دو بطین یک تاخیر فعالیت برقی و تقلصی موجود باشد
⁠حرکات پارادوکسی حجاب بین البطینی قلب. (به این معنی که تفاوت غیر نورمال فعالیت برقی و تقلص میخانیکی سبب می شود که حجاب بین البطینی نمی تواند به گونه هماهنگ در تقلص موثر دیوار های بطین های قلب سهم بگیرد)
⁠کاهش ایجکشن فرکشن بطین چپ قلب
⁠دیس سینکرونی دیوار های بطین
⁠جدار های بطین های قلبی از نظر فعال شدن و تقلص نمودن هماهنگ نیست

سگمنت هایی که قبل از وقت تقلص می کند در ایجکشن فرکشن سهم مفید بازی کرده نمی تو
⁠.تقلص موخر بعضی از سگمنت ها، کشش های غیر طبیعی را بر روی پرده های دسام مایترل ایجاد می کند که باعث به وجود آمدن ریگورجتیشن دسام مایترل و یا تشدید آن می گردد

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This field is required.

This field is required.